Управување со квалитет

Од првата сертификација за управување на квалитет според нормативот ISO 9001 во Kraš 1997 год., поминаа цели 20 години. На основите на добро воспоставен и одржуван систем за квалитет во тој период, го надградувавме составот според насоките и барањата на нашите купци и верни потрошувачи. 

Во склоп на усвоената политика за квалитет, политика за животна средина и политика за енергетска ефикасност ги дефинираме целите на работење кои континуирано се следат, мерат и анализираат. Составот постојано се надгледува и проверува по пат на планови за самоконтрола, внатрешна проценка, проценка кај добавувачот, проверка и оценка од надворешни независни сертификациски тела, како и повремено од постојани или потенцијални купци.

Со исполнување на барањата за квалитет, здравствена исправност и сигурност на храната, како и барањата во делот на заштита на животната средина Kraš изгради интегрален состав на управување кој денес ги опфаќа нормативите ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, кошер и халал.

Задоволство на потрошувачи

Од 2011 година во соработка со независната надворешна истражувачка агенција  IPSOS PULS спроведуваме мерење на задоволството на потрошувачи на репрезентативен примерок кај потрошувачите од 1000 домаќинства. Остварениот индекс на задоволство кај потрошувачите во 2016 година изнесува  85,37. 

Во периодот од 2012 do 2016 година индексот на задовлство кај потрошувачите е на високо ниво и се движи околу  86.

Dokumenti
Quality policy_Kraš d.d. doc 253.0 kB
Halal certifikat Kraš - eng pdf 509.8 kB
Popis halal proizvoda Kras d.d._06062018 pdf 662.4 kB
Kosher certifikat pdf 344.3 kB
Kraš IFS 2018. pdf 95.5 kB
ISO 9001 certifikat_eng pdf 1000.7 kB
ISO14001 certificate_eng pdf 511.5 kB